ANBI Diaconie

Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente Zuiderkogge te Venhuizen
RSIN/Fiscaal nummer: 824136822
Websiteadres: www.pkn-zuiderkogge.nl
Email: diaconie@pkn-zuiderkogge.nl
Bezoekadres: Kerkweg 113 - 1606AP Venhuizen


Wij zijn de diaconie van de Protestantse Gemeente Zuiderkogge te Venhuizen. Deze gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De diaconie is een zelfstandig onderdeel van de gemeente en bezit een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5, lid 2 van de Kerkorde. Het college van diakenen bestaat uit 3 personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Wij zijn onbezoldigde vrijwilligers en zien het als onze diaconale taak om mensen in nood een helpende hand aan te reiken.

Visie
Als kerkelijk betrokkenen hebben we de opdracht om in deze wereld om te zien naar elkaar. Jezus Christus is daarbij ons voorbeeld in het handen en voeten geven aan Gods liefde voor de mensen. We kunnen dit doen door ze te kleden, te voeden en bij te staan en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de nood in de wereld. Ook met het bieden van financiŽle en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen dat mensen in de kou blijven staan. Om goed uitvoering te kunnen geven aan deze opdracht en tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar (financiŽle) hulp, heeft de diaconie samenwerking gezocht en gevonden met andere diaconieŽn.

Doelstelling
Wij proberen hulp te bieden aan eenieder die bij ons aanklopt. Tevens ondersteunen wij diverse organisaties in binnen en buiten Nederland die hulp aan minderbedeelden hoog in het vaandel hebben staan. Wanneer iemand in financiŽle nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze nood, in principe door middel van een renteloze lening, te lenigen. Deze financiŽle hulp is van tijdelijke aard. Daarnaast zal de diaconie ook hulp aanbieden om met behulp van een vrijwilliger de persoon in nood te helpen om de financiŽle huishouding weer op orde te krijgen. Dit kan ook betekenen dat hij/zij wordt doorverwezen naar professionele hulpverleners op dit gebied.

Werkzaamheden
Naast bovengenoemde zaken zorgen wij ook voor een bloemengroet vanuit de kerk voor zieken en mensen, die een opkikkertje kunnen gebruiken. Rond de kerstdagen wordt bij alle inwoners ouder dan 80 jaar een plantje en een Elisabeth bode bezorgd met een groet vanuit de samenwerkende kerken in Venhuizen. Voor de andere initiatieven verwijzen we naar het hoofdstuk Diaconie in het Beleidsplan van de Protestantse gemeente Zuiderkogge. Dit beleidsplan is ook op onze website gepubliceerd.
Het algemene beleidsplan van de Landelijke Kerk vindt u elders op deze site.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (conform begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen van voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuÔteit.

In de linker kolommen van bijgaande jaarrekening zijn de begrotingen voor 2021 weergegeven, terwijl in de rechter kolom ook de cijfers uit de jaarrekening van 2019 en 2020 zijn gepubliceerd.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar een bijdrage gevraagd en er wordt wekelijks voor de diaconie gecollecteerd in de kerkdienst.

Onze diaconie bezit ook eigen vermogen in de vorm van landerijen, die in het verleden zijn geschonken als legaat na het overlijden van een kerkelijk meelevend lid. De opbrengsten uit het vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie, zoals hierboven beschreven. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder de lasten zijn ook de kosten opgenomen voor administratie en beheer van diaconale bezittingen.Hoe vindt de controle over de jaarrekening plaats
Aan het einde van een boekjaar, maakt de penningmeester de jaarrekening op. Deze wordt voorgelegd aan het college van diakenen. Na goedkeuring en parafering wordt de rekening ingediend bij het KKG en deze organisatie maakt een hiervan een officieel jaarstuk, wat wordt voorgelegd aan de kerkenraad. Na goedkeuring door de kerkenraad, wordt de jaarrekening van de diaconie officieel vastgesteld.