ANBI Kerkrentmeesters

Algemene gegevens
Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Zuiderkogge te Venhuizen
RSIN/Fiscaal nummer: 824136718
Nummer Kamer van Koophandel: 76366707
Websiteadres: www.pkn-zuiderkogge.nl
Email: kerkrentmeesters@pkn-zuiderkogge.nl
Bezoekadres: Kerkweg 113 - 1606AP Venhuizen


Wij zijn de kerkrentmeesters Wij zijn de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zuiderkogge te Venhuizen. Deze gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het college van kerkrentmeesters is het zakelijke beheerscollege van de kerkelijke gemeente en bezit geen eigen rechtspersoonlijkheid. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 personen, te weten een voorzitter, een persoon verantwoordelijk voor onderhoud en instandhouding van het kerkelijk onroerend goed en een bijdragen administrateur. Wij zijn onbezoldigde vrijwilligers en zien het als onze kerkelijke taak om onze eigen plaatselijke gemeente in stand te houden.

Visie / doelstelling
Als kerkelijk betrokkenen hebben we allen de opdracht om in deze wereld om te zien naar elkaar. Jezus Christus is daarbij ons voorbeeld in het handen en voeten geven aan Gods liefde voor de mensen. De kerkrentmeesters hebben de taak om plaatselijke gemeente draaiend te houden.

De instandhouding van het kerkgebouw en de predikantsplaats is voor ons de belangrijkste doelstelling. Daarmee kunnen we de plaatselijke Protestantse gemeente huisvesting garanderen en ervoor zorgen, dat er een predikant beschikbaar is om alle benodigde pastorale ondersteuning te geven aan de gemeenteleden.

Werkzaamheden
Het onderhouden van het kerkgebouw in Venhuizen met alle daarin aanwezige voorzieningen, zoals het kerkorgel, de geluidsinstallatie en de vergaderruimten. Het landbeheer van de landerijen, die we ooit als legaat na het overlijden van meelevende kerkleden hebben ontvangen en het innen en beheren van de vrijwillige kerkelijke bijdragen om het huishoudboekje van onze gemeente gezond te houden.

Voor de andere initiatieven verwijzen we naar het hoofdstuk Kerkrentmeesters in het Beleidsplan van de Protestantse gemeente Zuiderkogge. Dit beleidsplan is ook op onze website gepubliceerd.

Het algemene beleidsplan van de Landelijke Kerk vindt u elder op deze website.

Hoe zijn wij bereikbaar?
De kerkrentmeesters zijn bereikbaar via een algemeen email adres: kerkrentmeesters@pkn-zuiderkogge.nl

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (conform begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen van voorgaande jaren. Het bestedingspatroon om de plaatselijke gemeente in stand te houden vertoont een grote mate van continu´teit.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar een bijdrage gevraagd en er wordt wekelijks voor de kerkrentmeesters gecollecteerd in de kerkdienst.

Onze gemeente bezit ook eigen vermogen in de vorm van landerijen, die in het verleden zijn geschonken als legaat na het overlijden van een kerkelijk meelevend lid. De opbrengsten uit het vermogen worden aangewend voor het in stand houden van onze plaatselijke gemeente.

Door de afstoting van het kerkgebouw in Schellinkhout, is het resultaat in de begroting en de jaarcijfers aanmerkelijk verbeterd. Het is nog steeds niet gelukt om een positief resultaat te bereiken, waardoor we jaarlijks achteruit blijven gaan in eigen vermogen.

De staat van baten en lasten van onze kerkelijke gemeente is hieronder weergegeven.
Hoe vindt de controle over de jaarrekening plaats
Aan het einde van een boekjaar, maakt de penningmeester de concept jaarrekening op. Deze wordt voorgelegd aan het college van kerkrentmeesters. Na goedkeuring en parafering wordt de concept rekening ingediend bij het accountantskantoor RAK Haakma in Benningbroek en deze organisatie maakt een hiervan een officieel jaarstuk, wat wordt voorgelegd aan de kerkenraad. Na goedkeuring door de kerkenraad, wordt de jaarrekening van de kerkrentmeesters officieel vastgesteld.