Verslag kerkenraadsvergadering van 19 april

Ds Camarasa opent de vergadering met het lezen uit een boek van Karel Eykman. Daarna gaat hij voor in gebed.

De notulen van de vergadering van 8 maart worden goedgekeurd.

We bespreken eerst de ontwikkelingen van Corona en de maatregelen in de kerk. We zijn het er over eens, dat het goed gaat bij ons in de kerk. We houden de maatregelen, zoals we die nu hebben nog een poosje in stand: geen koffiedrinken, niet zingen ( alleen de 4 aangewezen personen) en achterin collecteren.

Zondag 2 mei zal dhr. Balk een statenbijbel overhandigen aan de kerkenraad. Dit wil hij graag persoonlijk doen en hij nodigt ook wat gasten uit, die in de dienst aanwezig zullen zijn.

De diensten voor Pasen worden geëvalueerd. Deze werden als heel positief ervaren. Ook was er voor de voorbereiding voldoende belangstelling. De komende diensten worden besproken. Op Hemelvaart zal er ’s morgens om 9.30 uur een korte dienst gehouden worden.

Het Beleidsplan wordt aangepast en is straks, als het goedgekeurd wordt, op de website van de kerkelijke gemeente te lezen.

We buigen ons over het onderwerp Wifi en internet in de kerk. In ons beleidsplan staat dat we een kerk willen zijn, die haar gezicht naar buiten keert. We willen ons ook in het dorp laten zien ( zoals film in de kroeg). In deze coronatijd, die nog lang niet over is, vragen we ons af of we de mogelijkheden willen hebben om de diensten weer op te kunnen nemen, zodat mensen thuis en van buitenaf ons kunnen volgen. We hebben gemerkt dat veel mensen de diensten op you tube volgden, meer dan het aantal mensen, dat in de kerk zit. Dat is positief. Er zijn heel veel gemeentes, die hun diensten streamen en dat blijven doen, ook als ze weer bij elkaar in de kerk aanwezig kunnen zijn ( wat wij al doen). Dhr. K Terpstra zoekt het een en ander uit, o.a. de kosten van de aanschaf van apparatuur. Wifi is inmiddels al aanwezig. Ook willen de kerkrentmeesters uitzoeken of we in aanmerking komen voor een of andere subsidie hiervoor. Mevr. A. Kraal zal informeren bij andere kerkelijke gemeentes naar hun ervaring hiermee.

Er is vanuit de PKN goedkeuring voor de jaarrekening van de Diaconie.

De Oecumenische Werkgroep is weer op volle kracht: dhr. F. Hilbrink en mevr. M. Jeltes hebben zich bij de werkgroep aangesloten. Heel fijn!! De 4 mei viering wordt voorbereid.

Lief en leed in onze kerkelijke gemeente wordt besproken.

Ruim voor de avondklok ingaat zijn we klaar met de vergadering en kan iedereen op tijd weer thuis zijn.

Mevr. A. Kraal