Verslag kerkenraadsvergadering 20 mei

Ds. Camarasa opent de vergadering en heet mevr. M. Jeltes en mevr. M. de Haan welkom als resp. Ouderling en Diaken van onze Kerk. Hij leest een gedicht voor uit het werk van Dietrich Bonhoefer “Geluk en ongeluk”, geschreven in gevangenschap in WO II. Er worden boekjes besteld uit zijn werk.

De notulen van 8 april van de Kerkenraadsvergadering zijn vastgesteld.
De vertoningen van “Film in de Kroeg” gaan qua frequentie terug van 8 naar 4 maal per jaar. Op 8 oktober 2019 wordt de Ringvergadering georganiseerd in het Octaaf te Hoorn, met als thema: “rouwverwerking”. Oproepen tot deelname lopen via de aankondigingen van de Kerkrentmeesters. Deze vergadering is ook bedoeld voor gemeenteleden. Opgave s.v.p. tijdig aan mevr. A. Kraal. Zowel het vraagstuk over “belijdenis doen, is dit nog wel van deze tijd?”, als het onderzoek naar de “duurzaamheid van bouwen” is nog in een onderzoeksfase. Het onderwerp schuift door tot na de vakantieperiode.

Het Beleidsplan 2019-2024 is vastgesteld en ondertekend.
Het Byzanthijns mannenkoor heeft een prachtige bijdrage geleverd aan onze Paasdienst. Het Paasontbijt met 45 deelnemers was een succes. Het Heilig avondmaal werd gevierd. De Pinksterdienst werd opgeluisterd door een prachtig klarinetspel van mevr. J. Huntling.
Op 2 juli vindt er een kennismakingsgesprek plaats met classispredikant Peter Verhoeff. De jaarrekening 2018 van de Kerkrentmeesters is gepresenteerd, vastgesteld en ondertekend. De Diaconie volgt komende maand. De orgelcommissie heeft een nieuw programmaboekje uitgegeven met orgelconcerten t/m januari 2020. De energie nota is schrikbarend gestegen tot wel 70% en dat is een zorgelijke ontwikkeling.

Vanuit de Oecumenische werkgroep komen geluiden dat de 4 mei viering/dienst soberder moet worden gehouden, met een minder vol programma. De tijdsspanne tussen dienst en herdenking is heel strak en duurt slechts een half uur, dus het geheel moet compacter worden geregisseerd. Ook t.a.v. de gedichten van de schoolkinderen valt nog een hoop te verbeteren aan samenwerking en uitvoering ervan.

Het scribaat wordt overgedragen aan mevr. M. de Haan.
Lied 465 wordt ter afsluiting van de vergadering gezongen.


Met vriendelijke groet, Marion de Haan, Scriba